Obchodní podmínky

společnosti
a-net group, a.s.
se sídlem Praha 9, Dolní Počernice, Národních hrdinů 3, PSČ 190 12
IČ: 279 18 262
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12033
pro poskytování počítačových programů formou ASP (Application Service Provider)

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o využívání počítačového programu (dále jen „smlouva o využívání počítačového programu“) a na základě smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) mezi obchodní společností a-net group, a.s., se sídlem Praha 9, Dolní Počernice, Národních hrdinů 3, PSČ 190 12, IČ: 279 18 262, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12033 (dále jen „poskytovatel“) a jinou fyzickou či právnickou osobou jako nabyvatelem či objednatelem (dále jen „objednatel“). Smlouva o využívání počítačového programu a smlouva o dílo jsou dále společně uváděny jen jako „Smlouva“.
  2. Obchodní podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a objednatele při poskytnutí licence k počítačovému programu specifikovanému ve smlouvě o využívání počítačového programu (v příloze smlouvy o využívání počítačového programu), při poskytování servisních služeb objednateli, při zajištění provozu software na serveru poskytovatele (hostingové služby) a dále vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a objednatele vyplývající ze smlouvy o dílo a smlouvy o zpracování osobních údajů.
  3. Počítačový program specifikovaný ve smlouvě o využívání počítačového programu (v příloze smlouvy o využívání počítačového programu) se může v průběhu účinnosti Smlouvy měnit (včetně jeho funkcionality). Počítačový program specifikovaný ve smlouvě o využívání počítačového programu (v příloze smlouvy o využívání počítačového programu) včetně jeho jednotlivých verzí, dále společně jen jako „software“.
  4. Software je na základě Smlouvy poskytován objednateli výlučně pro užití na serveru poskytovatele, kdy poskytovatel za podmínek stanovených níže taktéž zajišťuje instalaci, hosting a provoz software.
 2. Předmět smlouvy o využívání počítačového programu

  1. Poskytovatel smlouvou o využívání počítačového programu poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít software (licenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v čl. 4 obchodních podmínek, přičemž objednatel se smlouvou o využívání počítačového programu zavazuje zaplatit za licenci k software poskytovateli licenční odměnu stanovenou ve smlouvě o využívání počítačového programu, a to za podmínek níže stanovených.
  2. Poskytovatel se smlouvou o využívání počítačového programu zavazuje poskytovat objednateli servisní služby související se software uvedené ve smlouvě o využívání počítačového programu, a to způsoby a v rozsahu stanoveném v čl. 8 a násl. obchodních podmínek, přičemž objednatel se smlouvou o využívání počítačového programu zavazuje platit poskytovateli za servisní služby odměnu stanovenou ve smlouvě o využívání počítačového programu, a to za podmínek níže stanovených.
  3. Software je poskytovatelem poskytován výhradně pro užití na serveru poskytovatele. Poskytovatel se smlouvou o využívání počítačového programu zavazuje zajistit v základním rozsahu provoz software na vlastním serveru (hostingové služby), a to v souladu s čl. 13 a násl. obchodních podmínek, přičemž objednatel se smlouvou o využívání počítačového programu zavazuje platit poskytovateli za hostingové služby odměnu určenou ve smlouvě o využívání počítačového programu, a to za podmínek níže stanovených.
  4. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje zadané do software objednatelem nebo jinou osobou, a to v souladu s ustanovením čl. Chyba! Nenašel se zdroj odkazu. obchodních podmínek.
 3. Předmět smlouvy o dílo

  1. Smlouvou o dílo se poskytovatel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele grafickou úpravu klientské části software specifikovanou ve smlouvě o dílo (dále jen „grafická úprava“), přičemž objednatel se smlouvou o dílo zavazuje zaplatit poskytovateli za provedení grafické úpravy odměnu ve výši stanovené ve smlouvě o dílo. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně oprávnění k výkonu práva užít grafickou úpravu (včetně nakládání s grafickou úpravou) se řídí obdobně ustanoveními obchodních podmínek ohledně software (zejména čl. 4). Další ustanovení těchto obchodních podmínek ohledně software platí shodně i pro software po provedení grafické úpravy.
  2. V případě, že je tak ve smlouvě o dílo ujednáno, zavazuje se poskytovatel smlouvou o dílo na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele úpravy software specifikované ve smlouvě o dílo, přičemž objednatel se smlouvou o dílo zavazuje zaplatit poskytovateli za provedení úprav software odměnu stanovenou ve smlouvě o dílo. Objednatele bere na vědomí, že vykonavatelem majetkových autorských práv k software a k software upravenému na základě smlouvy o dílo (dále jen „upravený software“) je poskytovatel. Ohledně oprávnění k výkonu práva užít upravený software (včetně nakládání s upraveným software) platí čl. 4 obchodních podmínek obdobně. Další ustanovení obchodních podmínek ohledně software platí shodně i pro právní vztahy související s upraveným software.
  3. V případě, že je tak ve smlouvě o dílo ujednáno, zavazuje se poskytovatel smlouvou o dílo na svůj náklad a na své nebezpečí vytvořit pro objednatele grafická díla specifikovaná ve smlouvě o dílo, přičemž objednatel se smlouvou o dílo zavazuje zaplatit poskytovateli za vytvoření grafických děl odměnu stanovenou ve smlouvě o dílo. Poskytnutí licence ke grafickým dílům objednateli upravuje ustanovení čl. 6 této smlouvy.
  4. Provádění grafických úprav (čl. 3.1), provádění úprav software (čl. 3.2) a vytváření grafických děl (3.3) dle smlouvy o dílo společně dále též jen jako „dílo“.
 4. Licence k software

  1. Poskytovatel poskytuje objednateli licenci nevýhradní.
  2. Licence k software je poskytována bez územního omezení (čl. 4.3 obchodních podmínek), přičemž server poskytovatele, na kterém bude rozmnoženina software uložena, bude umístěn v České republice. Software může být objednatelem provozován výhradně na doméně uvedené ve smlouvě o využívání počítačového programu.
  3. Objednateli bude umožněno užít rozmnoženinu software zhotovenou na serveru poskytovatele a objednateli bude dále umožněno software užít sdělováním této rozmnoženiny veřejnosti prostřednictvím internetu. Objednateli tak bude zejména umožněno užití rozmnoženiny software, která je nezbytná k zavedení a uložení software do paměti počítače – serveru, jakož i pro zobrazení, provoz a přenos v síti internet. Oprávnění podle tohoto článku je objednatel oprávněn vykonávat výhradně prostřednictvím poskytovatele.
  4. Objednatel je oprávněn software užít výhradně pro svou vlastní potřebu. K administrátorské části software tak mohou přistupovat a její funkce využívat jako koncoví uživatelé pouze statutární orgány (členové statutárních orgánů) a zaměstnanci objednatele (dále jen společně jen jako „koncoví uživatelé“ nebo jednotlivě jako „koncový uživatel“).
  5. Objednatel nabývá licenci okamžikem zprovoznění software poskytovatelem s tím, že:
   1. V případě, kdy je licenční odměna poskytovatele ve smlouvě o využívání počítačového programu sjednána jako jednorázová (i v případech, kdy je licenční odměna poskytovatele splatná ve splátkách), je licence k software poskytnuta na dobu třiceti (30) let od zprovoznění software. Účinnost licence k software se však pozastavuje ukončením účinnosti smlouvy o využívání počítačového programu (čl. 24 obchodních podmínek), přičemž v případě, že dojde k uzavření nové smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem ohledně poskytování servisních služeb (čl. 8) a hostingových služeb (čl. 13) poskytovatelem (dále jen „nová smlouva“), účinnost licence k software podle smlouvy o využívání počítačového programu se obnovuje. Pozastavení účinnosti licence k software skončí buď uzavřením nové smlouvy, nebo tím, že objednatel doručí poskytovateli písemné oznámení o tom, že nemá v budoucnu v úmyslu software nadále užívat (takové oznámení objednatele může být i součástí úkonu objednatele směřujícího k ukončení účinnosti smlouvy o využívání počítačového programu). V důsledku pozastavení účinnosti licence k software nevznikají objednateli vůči poskytovateli žádné nároky. Po dobu pozastavení účinnosti licence k software se objednatel zavazuje platit poskytovateli za udržování technického stavu software za účelem jeho možného budoucího využití pravidelnou odměnu ve výši 250,-Kč (slovy: dvěstě korun českých) měsíčně. V případě, že dojde k uzavření nové smlouvy a dojde k obnovení účinnosti licence k software, zavazuje se objednatel zaplatit poskytovateli jednorázovou odměnu za technické zprovoznění software ve výši 5 000,-Kč (slovy: pětttisíc korun českých).
   2. V případě, kdy je licenční odměna poskytovatele ve smlouvě o využívání počítačového programu sjednána jako opakované měsíční plnění, je licence k software poskytnuta na dobu trvání smlouvy o využívání počítačového programu.
  6. Rozsah užití software může být omezen technickými prostředky ochrany práv poskytovatele.
  7. Objednatel je oprávněn software užít pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy (obchodních podmínek) a v souladu s určením software. Užití software prostřednictvím automatických procesů nebo robotů není dovoleno.
  8. Objednatel je povinen licenci využít.
  9. Objednatel nemůže oprávnění tvořící součást licence, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele (poskytovat podlicence). Objednatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
  10. V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates), vylepšení (upgrades) či jiných změn software ze strany poskytovatele je licence poskytnuta i k takto změněnému software.
 5. Užití software objednatelem

  1. Rozmnoženina software bude objednateli poskytnuta zprovozněním na serveru poskytovatele.
  2. Objednatel bere na vědomí, že software je chráněn autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití software.
  3. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, není objednatel oprávněn provádět změny a/nebo dekompilaci software.
  4. Objednatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv poskytovatele a případné informace ohledně autorských práv k software.
  5. Objednatel bere na vědomí, že k řádnému užití software může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy. Objednatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům.
 6. Vytváření a předání díla

  1. Poskytovatel je povinen při vytváření díla postupovat samostatně a v souladu se zájmy objednatele.
  2. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost v případě, že určité charakteristiky díla nebudou zcela zřejmé či jejich realizace by byla neúčelná anebo v případě jiných dotazů poskytovatele týkajících se díla. Každý dotaz poskytovatele související s vytvářením díla je objednatel povinen zodpovědět nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jeho doručení.
  3. V případě, že je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti dle 6.2 obchodních podmínek, v prodlení s předáním podkladů nebo v prodlení s uhrazením jakékoliv části odměny poskytovateli (včetně zálohy na tuto odměnu poskytovatele), prodlužuje se o dobu tohoto prodlení objednatele lhůta stanovená pro zhotovení díla poskytovatelem dle smlouvy o dílo.
  4. Po vytvoření díla předá poskytovatel dílo objednateli jeho zpřístupněním na internetovém serveru (na doméně uvedené ve Smlouvě). Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost při předání díla. Zpřístupněním díla na internetovém serveru (na doméně uvedené ve Smlouvě) je dílo a odesláním oznámení objednateli, že dílo bylo zpřístupněno, je dílo považováno pro účely Smlouvy za předané.
  5. Objednatel je povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku podle možnosti co nejdříve po předání předmětu díla, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od jeho předání dle čl. 6.4 obchodních podmínek. V případě, že objednatel v této lhůtě neoznámí poskytovateli, že dílo má vady, a to společně s uvedením těchto vad, považuje se dílo pro účely této smlouvy za řádně vyhotovené.
  6. Není-li výslovně stanoveno jinak, objednatel v plném rozsahu odpovídá za využití jakýchkoliv informací či podkladů, které objednatel poskytovateli poskytne či označí za účelem, aby jich bylo využito v rámci díla (dále jen „podklady“).
  7. Není-li smluveno jinak, není poskytovatel povinen kontrolovat obsahovou a věcnou správnost podkladů dodaných objednatelem. Poskytovatel je povinen s běžnou péčí provést kontrolu technické správnosti podkladů ve vztahu k zamýšlenému účelu.
  8. V případě, že je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro zhotovení díla spočívající v předání řádných podkladů poskytovateli, vytvoří poskytovatel dílo až do takové podoby, do jaké je to bez poskytnutí této součinnosti (poskytnutí podkladů) možné. V případě, že je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro zhotovení díla spočívající v předání řádných podkladů poskytovateli a z těchto důvodů není možné pokračovat ve vytváření díla poskytovatelem, splní poskytovatel svůj závazek vytvořit dílo podle této smlouvy tím, že dokončí ty části díla, jež je možné vytvořit bez součinnosti objednatele (bez chybějících podkladů).
  9. V případě, že v souvislosti s podklady bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se objednatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a informace nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že užitím podkladů byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se objednatel hradit poskytovateli neprodleně veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.
  10. V případě, že poskytovateli vznikne v souvislosti s podklady újma (včetně veřejnoprávních sankcí a výloh a nákladů poskytovatele souvisejících s tímto jednáním), je objednatel povinen tuto újmu nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího vzniku poskytovateli nahradit.
  11. V případě, že bude poskytovatel povinen či nucen zajistit nějaké podklady na své náklady, zavazuje se objednatel poskytovateli takové náklady nahradit.
 7. Licence ke grafickým dílům

  1. Poskytovatel poskytuje objednateli licenci ke grafickým dílům jako výhradní.
  2. Licence ke grafickým dílům je poskytována bez územního omezení, přičemž server, na kterém budou rozmnoženiny grafických děl uloženy, se musí nacházet na území České republiky.
  3. Objednateli bude umožněno užít rozmnoženiny grafických děl ve spojení se software a objednatel je dále oprávněn grafická díla užít sdělováním těchto rozmnoženin veřejnosti prostřednictvím internetu.
  4. Objednatel je oprávněn grafická díla užít výhradně pro svou vlastní potřebu.
  5. Není-li výslovně smluveno jinak, objednatel nabývá licenci ke grafickým dílům okamžikem uhrazení celé odměny za zhotovení grafických děl poskytovateli. Licence je poskytnuta na dobu sedmdesáti (70) let od uhrazení celé odměny za zhotovení grafických děl poskytovateli. V případě zániku licence je objednatel povinen ukončit užití grafických děl.
  6. Objednatel je oprávněn grafická díla užít pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo (obchodních podmínek) a v souladu s účelem grafických děl, a to výhradně ve spojení se software.
  7. Objednatel je povinen licenci ke grafickým dílům využít.
  8. Objednatel nemůže oprávnění tvořící součást licence, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele (poskytovat podlicence). Objednatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
  9. Není-li výslovně smluveno jinak, objednatel není oprávněn provádět změny grafických děl. Tímto není dotčeno oprávnění objednatele provádět uživatelské úpravy prostřednictvím software.
 8. Servisní služby

  1. Poskytovatel bude poskytovat objednateli ty druhy servisních služeb (čl. 9 až čl. 12 obchodních podmínek), jež jsou uvedeny ve smlouvě o využívání počítačového programu.
  2. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli (jeho pracovníkům) nezbytnou součinnost při poskytování servisních služeb.
  3. Poskytování servisních služeb může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.
 9. Servisní služba – aktualizace software

  1. Poskytovatel bude po dobu účinnosti smlouvy o využívání počítačového programu pro objednatele provádět změny software včetně změn jeho funkcionality, a to ve formě úprav software (patches), aktualizací software (updates) či vylepšení software (upgrades). Změny software podle tohoto článku zahrnují i úpravy databázového systému souvisejícího s provozem software a optimalizaci fungování software pro nové verze nejdůležitějších internetových prohlížečů.
  2. Změny software bude poskytovatel provádět kontinuálně po dobu účinnosti smlouvy o využívání počítačového programu, a to podle potřeb rozvoje software a dle vlastního uvážení. V případě, že má objednatel zájem na provedení změn software dle jeho individuálních požadavků, bude se tento právní vztah řídit zvláštním ujednáním smluvních stran.
  3. Změny software budou poskytovatelem dodávány ve formě aktualizací, a to dálkovým přístupem prostřednictvím sítě internet. Objednatele bere na vědomí, že funkční internetové připojení k serveru, na kterém je umístěn software, je nezbytným předpokladem pro dodání změn software.
  4. Jednotlivé verze software budou poskytovatelem označovány arabskými číslicemi, a to ve formátu x.y. (např. verze 1.2.). V případě, že je provedeno vylepšení software (upgrade), mění se prvně uvedená číslice. V případě provedení úprav (patches) či aktualizací (updates) software se mění číslice uvedená jako druhá.
 10. Servisní služba – technická podpora software

  1. Technická podpora slouží k řešení technických nebo uživatelských problémů objednatele (jeho pracovníků) souvisejících se software a poskytovatel jí bude objednateli poskytovat prostřednictvím elektronické pošty a/nebo telefonicky. Součástí technické podpory software je také umožnění přístupu do on-line systému technické podpory poskytovatele.
  2. Základní technická podpora je poskytována maximálně v rozsahu 1 hodiny činnosti poskytovatele měsíčně. Rozšířená technická podpora je poskytována maximálně v rozsahu 5 hodin činnosti poskytovatele měsíčně.
  3. Základní technická podpora prostřednictvím elektronické pošty a telefonicky je poskytována v pracovní dny od 9:00 hod. do 16:00 hod. Rozšířená technická podpora prostřednictvím elektronické pošty a telefonicky je poskytována v pracovní dny od 16:00 hod. do 23:00 hod a klidu ostatní dny od 9:00 do 20:00.
  4. Požadavek objednatele na poskytnutí technické podpory musí obsahovat:
   1. označení přesné verze software a označení části software, kde došlo k technickému či uživatelskému problému,
   2. stručný popis technického či uživatelského problému, případně opis chybové zprávy nebo otisk obrazovky s chybou,
   3. přesný čas a místo vzniku technického či uživatelského problému,
   4. další okolnosti, které technickému či uživatelskému problému předcházely,
   5. jméno a kontakt na osobu, se kterou bude technický nebo uživatelský problém řešen.
  5. Kontaktní telefonické číslo technické podpory software je +420 730 804 030; kontaktní elektronická adresa technické podpory software je podpora@a-net.cz; on-line systému technické podpory poskytovatele je umístěn na internetové adrese https://crm.a-netgroup.com.
 11. Servisní služba – Školení

  1. V prvním roce účinnosti smlouvy o využívání počítačového programu poskytne poskytovatel objednateli školení zaměřené zejména na otázky práce se software a na problematiku uživatelského nastavení software. Školení podle předchozí věty je určeno pro maximálně tři (3) pracovníky objednatele, a to maximálně v rozsahu dvou (2) výukových hodin.
  2.  Přesný termín a místo školení budou vždy předem oznámeny objednateli.
 12. Servisní služba – Zálohování dat objednatele

  1. Poskytovatel bude po dobu účinnosti smlouvy o využívání počítačového programu pro objednatele provádět zálohování jeho dat uložených na serveru poskytovatele.
 13. Hostingové služby

  1. Na základě smlouvy o využívání počítačového programu zajistí poskytovatel pro objednatele základní hostingové služby nezbytné pro provoz software v rámci počítačové sítě internet. Hostingovými službami se tak rozumí zajištění přístupů smluveného počtu koncových uživatelů k serveru poskytovatele, na kterém bude umístěn software, po síti internet pod protokolem http, eventuálně https, a dále provoz účtů elektronické pošty v počtu sjednaném ve smlouvě o využívání počítačového programu (dále jen „hostingové služby“).
  2. Objem dat přenášených objednatelem v příchozím a odchozím směru do internetu (ze serveru a na server, na kterém je umístěn software) je omezen na 100 GB měsíčně. V případě, že objednatel stanovený objem dat překročí, vzniká poskytovateli nárok na dodatečnou odměnu za hostingové služby ve výši 10 Kč za 1GB.
  3. V případě, že základní hostingové služby nebudou postačovat pro náležitý provoz software (zejména z důvodu nedostatečné kapacity), přesune poskytovatel software na zvláštní (dedikovaný) server či jiný vyhovující server (dál jen „služba dedikovaný server“), a to do třiceti (30) dnů od zjištění, že základní hostingové služby nepostačují pro náležitý provoz software. O tomto přesunu software bude poskytovatel objednatele informovat. Objednatel se zavazuje platit poskytovateli za službu dedikovaný server pravidelnou odměnu stanovenou v ceníku poskytovatele (čl. 17.5) účinném ke dni přesunu software. Po dobu přesunu software nebude software v provozu a nebude dostupný prostřednictvím internetu, a to nejdéle po dobu čtyřiceti osmi (48) hodin.
  4. Hostingové služby nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejich poskytování brání potíže na straně objednatele nebo jiných osob. Hostingové služby tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
  5. Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality hostingových služeb. V souvislosti s touto povinností může poskytovatel provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování hostingových služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny software nebo jiných počítačových programů.
  6. Při poskytování hostingových služeb může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality těchto služeb. V případě takové poruchy v poskytování hostingových služeb se poskytovatel zavazuje vyvinout nezbytné úsilí k odstranění takové poruchy.
  7. V případě, že k poruše v poskytování hostingových služeb došlo z důvodů na straně objednatele, zavazuje se objednatel uhradit poskytovateli náklady na odstranění této poruchy. V ostatních případech nese náklady spojené s odstraňováním poruchy poskytovatel.
  8. Poskytování hostingových služeb zajišťuje poskytovatel také prostřednictvím třetích osob.
 14. Registrace doménových jmen, prodloužení registrace doménových jmen a související služby

  1. Zprostředkování registrace doménových jmen prostřednictvím smluvního registrátora poskytovatele a technickou správu doménových jmen provádí poskytovatel v závislosti na pokynech objednatele (dále jen „žádost o registraci“). Zprostředkování prodloužení registrace doménových jmen objednatele provádí poskytovatel automaticky bez pokynu objednatele, pokud neobdrží poskytovatel před provedením prodloužení registrace doménového jména výslovný odlišný pokyn objednatele. Zprostředkování registrace doménových jmen prostřednictvím smluvního registrátora poskytovatele, zprostředkování prodloužení registrace doménových jmen objednatele, technická správa doménových jmen společně a související služby dále jen jako „služby související s doménovými jmény“.
  2. Smluvním registrátorem poskytovatele je třetí osoba oprávněná přistupovat definovaným způsobem ke konkrétnímu centrálnímu registru doménových jmen a zadávat požadavky změn záznamů vedených v centrálním registru doménových jmen (dále jen „smluvní registrátor poskytovatele“). Jakoukoliv změnu v centrálním registru doménových jmen je možné provést prostřednictvím smluvního registrátora poskytovatele. Objednatel bere na vědomí, že změny v centrálních registrech doménových jmen jsou oprávněni provádět pouze smluvní registrátoři poskytovatele.
  3. Poskytovatel zajistí registraci a provoz doménového jména, a to za předpokladu, že provedení registrace, prodloužení registrace či provozu doménového jména nebrání potíže na straně objednatele nebo na straně třetích osob.
  4. Provádění registrace doménových jmen probíhá vždy v souladu s aktuálními pravidly pro registraci domén v rámci domény nejvyšší úrovně (TLD) (dále společně jen jako „pravidla pro registraci doménových jmen“).
  5. Pro řádné využívaní služeb souvisejících s doménovými jmény či pro jiné řádné nakládání s doménovými jmény je objednatel povinen se řídit instrukcemi poskytovatele a pravidly pro registraci doménových jmen.
  6. Práva a povinnosti spojené s držením doménového jména objednatelem se řídí smluvním ujednáním mezi smluvním registrátorem poskytovatele a objednatelem. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel neodpovídá ani neručí za splnění těchto práv či povinností vyplývajících z právního vztahu mezi smluvním registrátorem poskytovatele a objednatelem. Objednatel se zavazuje dodržovat pravidla stanovená smluvním registrátorem poskytovatele ohledně registrace a držení doménového jména. Objednatel bere na vědomí, že informace ohledně doby registrace doménového jména (včetně expirace této registrace), a to, zdali byl uskutečněn převod správy doménového jména na smluvního registrátora nebo poskytovatele, je objednatel povinen sledovat samostatně a že poskytovatel nenese za tyto skutečnosti odpovědnost. Objednatel tímto zmocňuje poskytovatele k vyslovení souhlasu s podmínkami registrace a provozu doménových jmen stanovenými jednotlivými smluvními registrátory poskytovatele.
  7. Objednatel bere na vědomí, že doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo porušovat obecně závazné právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti, autorských práv apod. Objednatel podáním žádosti o registraci potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované doménové jméno nebude tato práva a obecně závazné právní předpisy porušovat. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, k obchodní firmě k jinému doménovému jménu či k jiným značením chráněným obecně závaznými právními předpisy, včetně práv ke konkrétnímu jménu či příjmení fyzické osoby, nebo za porušení jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí objednatel registrací nebo užíváním doménového jména. V případě, že poskytovatel vlastní činností zjistí, že registrací domény došlo nebo může dojít k porušení některého z uvedených práv nebo je na takové porušení upozorněn třetí osobou a je současně vyzván k odstranění protiprávního stavu, je poskytovatel oprávněn registraci předmětného doménového jména okamžitě zrušit nebo okamžitě učinit podle vlastního uvážení jiné vhodné opatření, aniž by tím vznikl objednateli jakýkoli finanční nebo jiný nárok vůči poskytovateli. Poskytovatel je v tomto případě oprávněn nakládat s doménovým jménem bez pokynu objednatele.
  8. Objednatel bere na vědomí, že může být učiněno více žádostí na registraci stejně nebo podobně znějícího doménového jména různými osobami u různých registrátorů. V případě, že některý z registrátorů provedl registraci pro jinou osobu dříve než poskytovatel pro objednatele, není možné provést registraci doménového jména pro objednatele, a to bez ohledu na okamžik podání žádosti o registraci. V takovém případě nemá poskytovatel povinnost registraci doménového jména provést.
  9. Objednatel je povinen při využívání služeb souvisejících s doménovými jmény uvádět všechny své údaje nezbytné k poskytnutí těchto služeb pravdivě, úplně a přesně.
  10. Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb souvisejících s doménovými jmény neprodleně po uzavření smlouvy o ohledně služeb souvisejících s doménovými jmény, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy v těch případech, kdy je objednatel spotřebitelem.
 15. Superuživatelský účet

  1. Po zprovoznění software bude objednateli vytvořen superuživatelský účet. Ze svého superuživatelského účtu může objednatel provádět uživatelskou správu software.
  2. Údaje uvedené v superuživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v superuživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.
  3. Přístup k superuživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho superuživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.
  4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání superuživatelského účtu třetím osobám.
  5. Poskytovatel může po skončení licence k software superuživatelský účet zrušit.
  6. Objednatel bere na vědomí, že superuživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.
 16. Využívání software a hostingových služeb objednatelem

  1. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele umožnit užití software či hostingových služeb třetím osobám. V případě, že objednatel poruší tuto povinnost a třetí osoba způsobí poskytovateli škodu, zavazuje se objednatel tuto škodu poskytovateli nahradit.
  2. Objednatel nesmí software, hostingové služby a superuživatelský účet využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služeb další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Objednatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je umístěn software, zatěžovat automatizovanými požadavky.
  3. Objednatel nesmí v rámci software či hostingových služeb ukládat informace a/nebo umožnit přenos informací (včetně zasílání zpráv elektronickou poštou), jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:
   1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,
   2. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.
  4. Objednatel nesmí v rámci software či hostingových služeb rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení či jinou nevyžádanou poštu (spam). Objednatel nesmí v rámci software či hostingových služeb rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing). Objednatel nesmí v rámci software či hostingových služeb šířit počítačové viry.
  5. Objednatel nesmí při využívání software či hostingových služeb používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.
  6. Objednatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je umístěn software, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Objednatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby získal informace uložené na severu jinými zákazníky poskytovatele nebo pro jiné zákazníky poskytovatele, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě.
  7. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných objednatelem. Objednatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony objednatele.
  8. Přístup k software a/nebo k hostingovým službám může být zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k nim a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.
 17. Odměny poskytovatele a Platební podmínky

  1. Objednatel je povinen hradit poskytovateli jednotlivé odměny (licenční odměnu, odměnu za servisní služby, odměnu za hostingové služby, odměnu za vytvoření díla) a zálohy na tyto odměny ve výši stanovené ve Smlouvě.
  2. V případě, že odměna poskytovatele je ve Smlouvě smluvena jako jednorázová nebo jako jednorázová avšak placená ve splátkách (např. licenční odměna), je odměna poskytovatele, zálohy na odměnu poskytovatele či jednotlivé splátky odměny poskytovatele splatná ve lhůtě uvedené ve Smlouvě, a to bezhotovostně na účet poskytovatele č. 2700088444/2010 vedený u společnosti Fio Banka (dále jen „účet poskytovatele“).
  3. V případě, že odměna poskytovatele je ve Smlouvě smluvena jako měsíční či paušální opakované plnění a není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, vzniká poskytovateli nárok na odměnu za celé období účinnosti Smlouvy (od uzavření Smlouvy do konce účinnosti Smlouvy). V případě, že odměna poskytovatele je ve Smlouvě smluvena jako měsíční či paušální opakované plnění a není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je splatná vždy nejpozději do 10 dnů před začátkem období, za které je odměna hrazena, a to bezhotovostně na účet poskytovatele. V případech, kdy je odměna určena jiným způsobem (např. čl. 13.2, 17.3 obchodních podmínek), je splatná po skončení období, za které je odměna hrazena, a to bezhotovostně na účet poskytovatele.
  4. Odměna za činnost poskytovatele při poskytování servisních služeb přesahující počet hodin zahrnutých v odměně poskytovatele dle smlouvy o využívání počítačového programu bude určena v závislosti na počtu hodin činnosti při poskytování této služby v měsíci a hodinové sazby poskytovatele stanovené v čl. 18 obchodních podmínek (násobek hodin a hodinové sazby). V případě, že objednatel nevyužije služeb poskytovatele v rozsahu všech hodin zahrnutých v odměně poskytovatele dle smlouvy o využívání počítačového programu, nemá tato skutečnost vliv na vznik práva poskytovatele na uhrazení paušální měsíční odměny v plné výši, neboť výše odměny je v těchto případech smluvními stranami smluvena zejména z důvodu, že poskytovatel musí mít vyhrazeny zdroje pro plnění servisních služeb.
  5. Za služby související s doménovými jmény náleží poskytovateli odměna, a to ve výši uvedené v ceníku poskytovatele účinném ke dni žádosti o registraci nebo ke dni provedení zprostředkování prodloužení registrace doménových jmen poskytovatelem. Společně s odměnou poskytovatele podle tohoto článku je objednatel povinen poskytovateli uhradit také náklady spojené se službami související s doménovými jmény, a to ve výši uvedené v ceníku poskytovatele účinném ke dni vzniku těchto nákladů na straně poskytovatele. Ceník poskytovatele je dostupný na adrese www.a-net.cz/cenik.pdf nebo v sídle poskytovatele. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel provádí zprostředkování prodloužení registrace doménových jmen automaticky bez pokynu objednatele (čl. 14.1), přičemž je objednatel povinen uhradit poskytovateli odměnu za toto zprostředkování a náklady spojené s tímto zprostředkováním v souladu s ceníkem poskytovatele.
  6. Objednatel souhlasí s tím, že ceny, výše nákladů a další platební podmínky uvedené v ceníku poskytovatele mohou být po dobu účinnosti Smlouvy poskytovatelem měněny, a to také v důsledku změn zásad stanovených příslušnými správci centrálních registrů domén (TLD).
  7. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a ke všem částkám bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  8. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat odměnu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele hradit odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
  9. Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu zašle poskytovatel objednateli v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele. Daňový doklad - faktura se považuje za odeslaný dnem jejího odeslání z odchozího serveru poskytovatele. Na písemnou žádost objednatele zašle poskytovatel objednateli daňový doklad – fakturu v tištěné podobě.
  10. V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv odměny (či zálohy na tuto odměnu poskytovatele) podle Smlouvy vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
  11. V případě, že objednatel je v prodlení s jakoukoliv platbou podle Smlouvy nebo její částí, je poskytovatel oprávněn přerušit nebo omezit poskytování hostingových služeb či přerušit nebo omezit poskytování jiných služeb podle Smlouvy. Případné omezení či přerušení hostingových služeb či jiných služeb poskytovatelem podle předchozí věty nemá vliv na vznik nároku poskytovatele na jeho odměnu podle Smlouvy.
  12. V případě, že odměna poskytovatele je ve Smlouvě smluvena jako jednorázová avšak placená ve splátkách a objednatel je v prodlení s úhradou i části jakékoliv splátky o více než 30 dnů, ztrácí objednatel výhodu splátek a celá odměna poskytovatele se tímto stává splatnou.
 18. Hodinové sazby poskytovatele

  1. Odměna za činnost poskytovatele při poskytování servisních služeb přesahující počet hodin zahrnutých v odměně poskytovatele stanovené ve smlouvě o využívání počítačového programu dle jednotlivých druhů servisních služeb a kategorií pracovníků poskytovatele se řídí dle platného ceníku.
 19. Smlouva o zpracování osobních údajů

  1. V souvislosti s provozem software může ze strany poskytovatele (z popudu objednatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob uložených objednatelem v rámci software. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že objednatel v těchto případech vystupuje jako správce osobních údajů a poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů pověřuje objednatel jako správce osobních údajů tímto poskytovatele jako zpracovatele osobních údajů ke zpracování osobních údajů, a to za podmínek níže uvedených.
  2. Objednatel však nesmí v rámci software ukládat osobní údaje zvláštních kategorií ve smyslu čl. 9 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů (dále jen „nařízení“).
  3. Ke zpracování osobních údajů poskytovatelem bude docházet po dobu účinnosti Smlouvy.
  4. Kategorií subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou poskytovatelem zpracovávány, jsou zejména zákazníci, klienti či jiné osoby ve smluvním nebo obdobném vztahu k objednateli (dále jen „klienti“) a zaměstnanci objednatele. Poskytovatel bude zpracovávat všechny typy osobních údajů klientů či zaměstnanců objednatele, které objednatel uloží v rámci služby.
  5. Účelem zpracování osobních údajů poskytovatelem je plnění Smlouvy. Ke zpracování osobních údajů poskytovatelem bude docházet pomocí automatizovaných postupů spočívajících v zaznamenání, uložení, omezení či výmazu.
  6. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů objednatele, včetně pokynů v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud poskytovateli toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na poskytovatele vztahuje. Pokyny objednatele mohou být obsaženy také ve Smlouvě. Po ukončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb je poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat (což je pokynem objednatele), pokud obecně závazné právní předpisy nepožadují další uložení daných osobních údajů.
  7. Poskytovatel se zavazuje přijmout v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob přijme poskytovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bezpečnost serverové aplikační vrstvy počítačových programů umístěných na serveru poskytovatele se odvíjí do značné míry také od výběru počítačového(ých) programu(ů) provedeného pro účely provozu serveru, včetně aktuálnosti takového(vých) počítačového(vých) programu(ů). Poskytovatel není původcem takových takového(vých) počítačového(vých) programu(ů) a jejich vývoj je zajišťován třetími osobami. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za bezpečností rizika spojená s neprovedením technických opatření doporučených mu poskytovatelem po dobu účinnosti Smlouvy za účelem zabezpečení osobních údajů.
  8. Poskytovatel nezapojí do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení objednatele. Objednatel tímto souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů poskytovatelem, a to konkrétně osob zajišťujících plnění povinností poskytovatele ze Smlouvy, zejména osob napomáhajících při provozu zařízení poskytovatele či osob zajišťujících uložení dat. Poskytovatel informuje objednatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak objednateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Pokud poskytovatel zapojí dalšího zpracovatele osobních údajů, aby jménem objednatele provedl určité činnosti zpracování osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve Smlouvy, zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky nařízení. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele v oblasti ochrany osobních údajů platí ustanovení čl. 21.7 obchodních podmínek.
  9. Poskytovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování osobních údajů. Poskytovatel bude objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinností objednatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. nařízení, a to na náklady objednatele. Žádosti o výkon práv subjektu údajů vznesené případně vůči poskytovateli poskytovatel bez zbytečného odkladu postoupí na objednatele. Poskytovatel bude objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 32 až čl. 36 nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování osobních údajů a informací, jež má poskytovatel k dispozici, a to za odměnu dohodnutou případně ve zvláštním smluvním ujednání stran.
  10. Poskytovatel se zavazuje k mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje zajistit závazek mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů na straně svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji.
  11. Poskytovatel se zavazuje, že poskytne objednateli na náklady objednatele veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené ve Smlouvě, a umožní na náklady objednatele audity osobních údajů, včetně inspekcí, prováděné objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil, a k těmto auditům přispěje, a to včetně upozorňování objednatele, že jeho pokyn podle názoru poskytovatele porušuje obecně závazné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bez ohledu na výše uvedené smluvní strany dohodly, že poskytovatel nemůže poskytnout a ani neposkytne objednateli takový přístup k serveru poskytovatele, který by snížil míru zabezpečení dat jiných smluvních partnerů poskytovatele či který by snížil úroveň bezpečnosti osobních údajů či jiných dat zajišťovaných poskytovatelem, včetně těch případů, které by mohly vést ke kompromitaci serveru poskytovatele. Výši odměny poskytovatele za poskytnutí součinnosti objednateli podle tohoto článku upraví zvláštní dohoda stan.
 20. Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Po dobu prodlení objednatele s placením i části jakékoliv odměny (včetně zálohy na tuto odměnu poskytovatele) není poskytovatel povinen poskytovat objednateli žádné služby či jiné plnění podle Smlouvy.
  2. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  3. Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  4. Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy _________. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednatele.
  5. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
  6. Smluvní strany se vzdávají svého práva vznášet námitky proti platnosti Smlouvy z důvodu její neurčitosti.
  7. Poskytovatel je oprávněn po třiceti (30) dnech od zániku smlouvy o využívání počítačového programu odstranit ze svého serveru všechny informace (data) uložené zde objednatelem.
  8. Objednatel je povinen zajistit dodržování ustanovení obchodních podmínek také ze strany koncových uživatelů. V případě, že dojde k porušení ustanovení obchodních podmínek koncovým uživatelem, odpovídá objednatel poskytovateli jako by obchodní podmínky porušil sám.
  9. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).
  10. Smluvní strany smluvily, že pokud při poskytování služeb podle smlouvy nebo při vytváření díla podle smlouvy o dílo vznikne počítačový program, jenž bude schopen samostatného užití, je vykonavatelem majetkových autorských práv k takovémuto počítačovému programu poskytovatel. Objednatel tak může poskytovat oprávnění k výkonu práva tento počítačový program užít třetím osobám, přičemž objednatel prohlašuje, že poskytnutí oprávnění k výkonu práva tento počítačový program užít třetím osobám není v rozporu s jeho zájmy a že s ním souhlasí.
 21. Práva z vadného plnění

  1. Objednatel bere na vědomí, že software není vhodný k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod a že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je software užíván. Objednatel bere na vědomí, že v průběhu užívání software může dojít k chybám v software.
  2. Objednatel dále bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti software, která není výslovně uvedena ve specifikaci software, se za vadu nepovažuje.
  3. Objednatel je povinen zkontrolovat funkčnost software bez zbytečného odkladu po předání software.
  4. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady software vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do software či užití software v rozporu se specifikací software ze strany objednatele nebo třetích osob.
  5. Objednatel dále bere na vědomí, že není-li výslovně smluveno jinak, nenese poskytovatel odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav ostatního programového vybavení objednatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení objednatele.
  6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem. Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady uplatňuje objednatel u poskytovatele zejména v místě jeho podnikání nebo elektronickou poštou.
  7. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění podle Smlouvy, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky Smlouvy omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada škody včetně ušlého zisku je omezena výší odměny poskytovatele za jeden (1) měsíc poskytování servisních služeb dle smlouvy o využívání počítačového programu. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením Smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad plnění podle Smlouvy vzniknout, může činit maximálně částku ve výši odměny poskytovatele za jeden (1) měsíc poskytování servisních služeb dle smlouvy o využívání počítačového programu.
 22. Ochrana informací

  1. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné informace principy, metody a postupy, na kterých je založen software (včetně zdrojového kódu software), ostatní technické know-how poskytovatele, informace a metodiky obsažené v dokumentaci k software a dále informace a metodiky obsažené v dalších dokumentech předaných nebo zpřístupněných poskytovatelem objednateli v souvislosti se Smlouvou, v rámci software či na školeních poskytovatele, a to bez ohledu na podobu či formu takových informací a bez ohledu na to, zdali jsou jako důvěrné výslovně označeny či nikoliv (dále jen „důvěrné informace“).
  2. Objednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Objednatel nesmí bez písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy poskytovatele. Objednatel se zavazuje zajistit povinnosti dle tohoto článku také ze strany svých zaměstnanců, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků nebo dalších osob, které budou mít k software přístup.
  3. Za důvěrné informace podle tohoto článku čl. 22 obchodních podmínek) se nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana.
  4. Ustanovení tohoto článku (čl. 22 obchodních podmínek) nejsou dotčena ukončením účinnosti Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jeho účinnost skončí nejdříve deset (10) let po ukončení účinnosti Smlouvy.
 23. Ochrana osobních údajů objednatele a zasílání obchodních sdělení

  1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů poskytovatelem a smluvními registrátory poskytovatele: jméno, příjmení, adresa, adresa elektronické pošty,  jména a příjmení kontaktů firmy, IČO, DIČ, technický správce, administrátor domény, doménové jméno a NSSet (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.
  3. Smluvními registrátory poskytovatele jsou pro účely článku 23.2 následující subjekty: Media4Web, Active24
  4. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely vedení údajů o objednateli v centrálních registrech doménový jmen, pro účely jejich (veřejnému) zpřístupněním prostřednictvím internetu v centrálních registrech doménový jmen (od okamžiku registrace doménového jména), pro účely vedení superuživatelského účtu, realizace práv a povinností ze Smlouvy a zasílání informací a obchodních sdělení objednateli. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  5. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli jakoukoli změnu v osobních údajích.
  6. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje objednatele nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám.
  7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel nese odpovědnost za správnost všech osobních údajů uváděných v žádosti o registraci, které se týkají osob uvedených v žádosti, a prohlašuje, že získal souhlas všech fyzických osob, jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o registraci vedeny v centrálním registru doménových jmen a zavazuje se takový souhlas získat i v případě změn takových osob nebo údajů o takových osobách.
  8. V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 23.6 obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu objednatele.
 24. Trvání smlouvy

  1. Smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením.
  2. Není-li ve smlouvě o využívání počítačového programu sjednáno jinak, je smlouva o využívání počítačového programu uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva o využívání počítačového programu může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí šest (6) měsíců a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé straně. Účinnost smlouvy o využívání počítačového programu končí uplynutím výpovědní lhůty.
  3. Ukončením účinnosti smlouvy o využívání počítačového programu se v případech, kdy je licenční odměna poskytovatele ve smlouvě o využívání počítačového programu sjednána jako jednorázová (a to i v případech, kdy je tato licenční odměna poskytovatele splatná ve splátkách), pozastavuje účinnost licence k software, a to v souladu a za podmínek stanovených v ustanovení čl. 4.5 obchodních podmínek. Ukončením účinnosti smlouvy o využívání počítačového programu se v případech, kdy je licenční odměna poskytovatele ve smlouvě o využívání počítačového programu sjednána jako jednorázová (a to i v případech, kdy je tato licenční odměna poskytovatele splatná ve splátkách), není dotčen nárok poskytovatele na zaplacení licenční odměny.
  4. Ukončením účinnosti Smlouvy není dotčena účinnost těch ustanovení Smlouvy (obchodních podmínek), ze kterých vyplývá, že mají přetrvat účinnost Smlouvy.
 25. Odstoupení od smlouvy

  1. Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže odstoupit od takové smlouvy, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  2. Nejde-li o případ uvedený v čl. 25.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o využívání počítačového programu odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy o využívání počítačového programu může objednatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupí-li objednatel od smlouvy o využívání počítačového programu podle tohoto ustanovení je objednatel povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté poskytovatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy o využívání počítačového programu.
 26. Doručování – Právní úkony

  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s touto smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele) podle kontaktních údajů, které si strany vzájemně sdělí při uzavření této smlouvy. Ohlásí-li smluvní strana písemně změnu svých kontaktních údajů druhé smluvní straně, bude doručováno dle takto nově ohlášených kontaktních údajů.
  2. Zpráva je doručena:
   1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou musí být zajištěna certifikátem,
   2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
   4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 27. Rozhodčí doložka

  1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které mezi nimi vzniknou ze Smlouvy, a to zejména ohledně vztahů upravených těmito obchodními podmínkami, nároku na zaplacení plnění dle Smlouvy, jakož i veškerého příslušenství, smluvních pokut, z neplatnosti uzavřených smluv a z případného nároku na vydání bezdůvodného obohacení nebo ze souvisejících právních vztahů, zavazují se je tito řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci.
  2. Smluvní strany berou na vědomí, že je na rozhodnutí žalobce, zda se se svým nárokem obrátí na soud nebo na rozhodce. V případě, že je řízení o žalobě zahájeno před soudem, jsou si smluvní strany vědomy toho, že případ nebude projednáván před rozhodcem a naopak.
  3. V případě soudního řízení bude žaloba projednána a rozhodnuta soudem podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
  4. V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem (nejde o řízení před stálým rozhodčím soudem) panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., advokátem se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno – Zábrdovice, zapsaným pod ev. č. 8780 u České advokátní komory, a v případě, že se tento z jakýchkoli důvodů rozhodcem nestane, panem Mgr. Andrejem Gundelem, advokátem se sídlem Příkop 867/4, 602 00 Brno – Zábrdovice, zapsaným pod ev. č. 13380 u České advokátní komory, a v případě, že se tento z jakýchkoli důvodů rozhodcem nestane, paní Mgr. Lucií Jamborovou, advokátkou se sídlem Příkop 4, 604 39 Brno, zapsanou pod ev. č. 12715 u České advokátní komory, a v případě, že se tato z jakýchkoli důvodů rozhodcem nestane, panem Mgr. Martinem Dvořákem, advokátem se sídlem Příkop 4, 602 00 Brno – Zábrdovice, zapsaným pod ev. č. 12308 u České advokátní komory, a v případě, že se tento z jakýchkoli důvodů rozhodcem nestane, panem JUDr. Markem Ivičičem, advokátem se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno – Zábrdovice, zapsaným pod ev. č. 11926 u České advokátní komory, a to za podmínek stanovených zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozhodčím řízení“), a touto rozhodčí doložkou.
  5. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou podanou rozhodci na korespondenční adresu Příkop 8, Brno, PSČ: 604 39 a je zahájeno dnem, kdy žaloba došla rozhodci. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele – v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz.
  6. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, případně se souhlasem rozhodce a účastníků i jinde. Účastníci se dohodli, že rozhodčí řízení bude vedeno v ústní formě. Rozhodce však nemusí nařídit ústní jednání v případě, kdy lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů. Ústní jednání však může být nařízeno vždy, pokud to rozhodce považuje za vhodné.
  7. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání návrhu a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 5.000 Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši.
  8. Rozhodce je povinen poskytnout účastníkům rovné podmínky při prosazování a hájení jejich práv. Lhůta k zaujetí stanoviska k podané žalobě nemůže být kratší než 30 dnů.
  9. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné a odměna za zastupování. K nákladům rozhodčího řízení se připočítává DPH v zákonem stanovené výši v případech, kde to stanoví právní předpis. Určení výše odměny za zastupování účastníka advokátem se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Určení výše náhrady hotových výdajů a náhrady za promeškaný čas se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná rozhodce náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, rozhodce náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo. I když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu rozhodce přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze rozhodce. Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nemusí rozhodce výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat.
  10. Účastníci se dohodli, že veškeré písemnosti včetně rozhodčího nálezu se jim zasílají na poštovní adresu, která je uvedena ve Smlouvě, nebo která byla rozhodci prokazatelně sdělena. Písemnosti mohou být zasílány i na jiné známé adresy, kde se účastník zdržuje nebo kde si poštu vyzvedává, a vždy také na adresu uvedenou v informačním systému evidence obyvatel nebo na adresu uvedenou ve veřejně přístupném rejstříku (např. v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku apod.). Písemnost zaslaná na některou z výše uvedených adres se vždy považuje za řádně doručenou, i když se o ní adresát fakticky nedozvěděl. Doručování písemností prostřednictvím opatrovníka, úřední desky soudu nebo jiného veřejně přístupného místa se nepoužije.
  11. Rozhodčí řízení končí právní mocí rozhodčího nálezu nebo doručením usnesení v případech, kdy se rozhodčí nález nevydává. Rozhodčí nález musí vždy obsahovat odůvodnění. Rozhodčí nález nelze přezkoumat jinými rozhodci a nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný.
 28. Záverečná ustanovení

  1. Právní vztah založený Smlouvou se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem se:
   1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem;
   2. vylučuje se použití ustanovení § 1748 a § 1763 občanského zákoníku;
   3. vylučuje použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem.
  2. Odchylná ujednání v Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  3. Práva a povinnosti ze Smlouvy či celou Smlouvu může objednatel postoupit na třetí osobu pouze s písemným souhlasem poskytovatele. Za činnost poskytovatele související s postoupením práv a povinnosti ze Smlouvy či za postoupení celé Smlouvy náleží poskytovateli odměna, jejíž výše je stanovena v ceníku účinnému ke dni takového postoupení.
  4. Ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součást Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou ve Smlouvě. Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a smlouva o využívání počítačového programu v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.
  6. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
  7. Je-li některé ustanovení Smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy vyžadují písemnou formu s tím, že změna Smlouvy méně přísnou formou se vylučuje.
  8. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty info@a-net.cz, telefon 272732607.

 

Vydáno v Praze dne 20. 5. 2018